Veiligheidscoördinator bij bouwwerken

Veiligheidscoördinatie
Niet afgeschaft voor kleine projecten!

We benadrukken nogmaals dat de veiligheidscoördinatie op kleine bouwplaatsen en voor particuliere woningbouw niet is afgeschaft, zoals al te vaak ten onrechte wordt beweerd!

Wanneer de veiligheidscoördinatie?

De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Wie of wat is de veiligheidscoördinator?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en de veiligheidscoördinator voor de uitvoering. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitvoeren.

De veiligheidscoördinator moet er voor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt. U heeft dus iemand nodig met ervaring en beroepskennis. De veiligheidscoördinator voor het ontwerp detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden.

De veiligheidscoördinator voor de uitvoering zal nagaan of alle opgesomde maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op de meest veilige manier gebeurt.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Werven kleiner dan 500 m²

 • Architect
 • Indien er geen architect is: de eerste aannemer waarmee je een overeenkomst sluit
 • De opdrachtgever indien die werkgever is of indien de woning wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden

Werven groter dan 500 m²

 • U, de opdrachtgever (ongeacht of u een particulier bent of onderneming)

Wie betaalt?

De kosten voor de veiligheidscoördinator zijn voor u, de opdrachtgever. Er zijn geen vaste gereglementeerde tarieven. Normaal berekent men het aantal uren op basis van de moeilijkheidsgraad en de duur van de werken. Toch kan men stellen dat men bijvoorbeeld voor de bouw van een eengezinswoning rekening moet houden met een ereloon dat naargelang de omvang van de werken varieert.

Adrimar bvba kan u zeer concurrentiële tarieven aanbieden!!!!
Neem de proef op de som en contacteer ons vrijblijvend voor een offerte!!!!

Wat doet de veiligheidscoördinator?

1. Ontwerpfase:

 • De veiligheidscoördinator moet vóór de start van de werken een
  veiligheids- en gezondheidsplan opstellen zodat aannemers deze info kunnen
  verwerken in hun lastenboeken.
 • Administratieve informatie (namen en adressen van de opdrachtgever(s), bouwdirecties en aannemers, coördinator-ontwerp en -verwezenlijking).
 • De risico-analyse en de preventiemaatregelen verbonden aan de werkzaamheden.
 • De preventiemaatregelen die in acht moeten genomen worden.
 • De specifieke maatregelen m.b.t. de werkzaamheden met een verhoogd risico.
 • De kritieke fasen tijdens dewelke de coördinator-verwezenlijking moet aanwezig zijn op de bouwplaats.
 • De preventiemaatregelen voor eventuele latere werkzaamheden.
 • De beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking.
 • De raming van de duur van de uitvoering van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.

2. Uitvoeringsfase:
De veiligheidscoördinator controleert regelmatig de werken en houdt dit bij in een “coördinatiedagboek”
Het coördinatiedagboek is het document of het geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden, en dat, op genummerde bladzijden, de gegevens en aantekeningen vermeldt betreffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats.

Indien het gaat om bouwplaatsen van gelijk of groter dan 500 m², zonder verhoogd risico, of een werkvolume van minder dan 500 mandagen volstaat het schriftelijk in kennis stellen van de betrokkenen van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventie principes.

3. Na de werken:

 • Na de werken bezorgt hij u een “post-interventiedossier” met alle maatregelen die u moet nemen bij latere onderhoud- of verbouwingswerken.
 • Een post-interventiedossier wordt opgesteld bij de bouw of belangrijke renovatie
 • Het dossier bevat documenten die belang hebben bij onderhouds- renovatie- of uitbreidingswerken aan het bouwwerk
 • De inhoud heeft betrekking op de architecturale en technische elementen van het bouwwerk
 • Het dossier wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator en wordt na de werken via de architect aan de bouwheer overhandigd
 • Wanneer de coördinatieverplichting niet van toepassing is moet de bouwheer zelf dit dossier opstellen of laten opstellen door een bevoegd persoon (architect of aannemer)
 • De eigenaar moet het dossier bewaren en voorleggen aan de veiligheidscoördinator van latere werken
 • Bij verkoop moet het dossier bij de notaris overgemaakt worden aan de nieuwe eigenaar

Opgelet: werven kleiner dan 500 m²

Voor deze werven is er een versoepeling voor de veiligheidscoördinatie waarbij de architect en/of aannemer in bepaalde gevallen zelf de veiligheidscoördinatie kunnen uitvoeren.
Een coördinatiedagboek is niet meer verplicht en is een vereenvoudigd gezondheids- en veiligheidsplan en post-interventiedossier nodig.
Voor meer informatie en bepaling of uw bouwwerf groter of kleiner is dan 500 m² doet u beroep op uw architect of aannemer.